تازه ها
  سازنده خطوط توليد فيلتر هوا در

گروهها
پزشکی [15]
دندانپزشکی [14]
آزمایشگاه [128]
خدمات پیراپزشکی [2]
مامایی [1]
تصویربرداری [2]
داروخانه [1]
خدمات در منزل [11]
مراکز درمانی [6]
زبیایی آرایشی [2]
شرکتها [76]
بازار كار [7]
آموزشی و سمینار [3]
كامپيـوتر [50]
سایتهای مرتبط [1]
گوناگون (دامپزشکی) [20]
لینکهای مرتبط
  سازنده خطوط توليد

شرح آگهی
عرضه مواد شيميايي از شرکتهاي معتبر دنيا
شرکت بيوتکنولوژي زيست آزما
تعيين توالي، سنتز پرايمر، تهيه و توليد مواد شيميايي - آزمايشگاهي و بيولوژي مولکولي
تهيه و توزيع ابزارآلات و دستگاه‌هاي آزمايشگاهي
آدرس: شعبه1: دانشگاه فردوسي مشهد، مرکز رشد شهيد مقصودلو، واحد511
شعبه2: دانشگاه فردوسي مشهد، جنب آموزش دانشکده کشاورزي
تلفن تماس: 38767357-051، 09152417830
ZistAzmaCo@Gmail.com
http://stp.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=208
عرضه مواد شيميايي از شرکتهاي معتبر دنيا
گوشه ايي از موجودي مواد شيميايي شرکت زيست آزما
توضيحات بهاي واحد(ريال) نام کالا
10 گرمي، مرک 850.000 1-10- اُ فنا نترولين
25 گرمي، مرک 2450000 1-chloro, 2,4-dinitrobenzene (CDNB)
1 ليتري، مرک 1.550.000 2- بوتانول
25 گرمي، مرک 2.400.000 BSA
1 کيلويي، مرک 800.000 Ca(H2PO4)2
10 ميلي گرمي، سيگما 5.600.000 DAPi
1 ليتري، مرک 1.250.000 DMSO
مرک، 50 گرمي 260.000 EDTA
مرک، 100 گرمي 450.000 EDTA
مرک، 1000 گرمي 3.400.000 EDTA
مرک، 50 گرمي 340.000 Fe-EDTA
مرک، 100 گرمي 590.000 Fe-EDTA
مرک، 250 گرمي 1.350.000 Fe-EDTA
100 واحدي، سيگما 3250000 Glutathione Reductase Enzyme
1 گرمي، سيگما 2500000 Glutathione, Reduced (GSH)
مرک،50 گرمي 150.000 K2Cr2O7
مرک،100 گرمي 250.000 K2Cr2O7
مرک، 1 کيلويي 1.300.000 K2Cr2O7
مرک، 50 گرمي 120.000 KH2PO4
مرک، 100 گرمي 220.000 KH2PO4
مرک، 1 کيلويي 950.000 KH2PO4
مرک، 50 گرمي 120.000 Na2HPO4.12H2O
مرک، 100 گرمي 220.000 Na2HPO4.12H2O
مرک، 1 کيلويي 950.000 Na2HPO4.12H2O
مرک، 50 گرمي 450.000 Na2MoO4,2H2O
مرک، 100گرمي 800.000 Na2MoO4,2H2O
مرک، 50 گرمي 450.000 PDA
مرک، 100 گرمي 800.000 PDA
مرک، 500 گرمي 2.900.000 PDA
100 گرمي، سيگما 2.350.000 Plant Agar
500 گرمي، سيگما 4.900.000 Plant Agar
مرک، 100 گرمي SDS
100 ميلي‌گرمي، سيگما 2500000 ß-NADPH (ß-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Reduced Form,Tetrasodium Salt)
هلندي، 25 سي سي 640.000 TEMED
1 ‌گرمي، سيگما 1.850.000 TMBZ
1 ليتري، مرک 550.000 آب اکسيژنه
آزمايشگاهي، 1 ليتري 130.000 اتانول 96
مرک، 1 ليتري 550.000 اتانول خالص
100 ميلي گرمي، سيگما 1.170.000 اتفن
1 گرمي، سيگما 3.060.000 اتفن
سيگما، 1 گرمي 1.500.000 اتيديوم برومايد
1 گرمي، سيگما 2.750.000 اسپرميدين
مرک، 50 گرمي 100.000 استات آمونيوم
مرک، 100 گرمي 170.000 استات آمونيوم
مرک، 1 کيلويي 800.000 استات آمونيوم
مرک، 50 گرمي 100.000 استات سديم
مرک، 100 گرمي 170.000 استات سديم
مرک، 1 کيلويي 800.000 استات سديم
1 ليتري، مرک 850.000 استو نيتريل
100 سي‌سي، هندي 1.150.000 استوکارمن
1 ليتري، مرک 550.000 استون
1 ليتري، مرک 550.000 اسيد استيک
1 گرمي، سيگما 650.000 اسيد اورسئيک
مرک، 50 گرمي 90.000 اسيد بوريک
مرک، 100 گرمي 160.000 اسيد بوريک
مرک، 1 کيلويي 750.000 اسيد بوريک
مرک، 1 ليتري 1.870.000 اسيد پرکلريک
مرک،50 گرمي 100.000 اسيد تارتاريک
مرک، 100 گرمي 170.000 اسيد تارتاريک
مرک، 1 کيلويي 850.000 اسيد تارتاريک
مرک، 1ليتري 550.000 اسيد سولفوريک
مرک، 5/2 ليتري 1.200.000 اسيد سولفوريک
مرک، 50 گرمي 100.000 اسيد سيتريک
مرک، 100 گرمي 170.000 اسيد سيتريک
مرک، 1 کيلويي 800.000 اسيد سيتريک
مرک، 1 ليتري 600.000 اسيد فسفريک
مرک، 5/2 ليتري 1.350.000 اسيد فسفريک
مرک، 1ليتري 550.000 اسيد کلريدريک
مرک، 5/2 ليتري 1.200.000 اسيد کلريدريک
1 کيلويي، مرک 900.000 اسيد ماليک
مرک، 1ليتري 550.000 اسيد نيتريک
مرک، 5/2 ليتري 1.200.000 اسيد نيتريک
هلندي، 100 گرمي 950.000 اکريلاميد
مرک، 1 کيلويي اکريلاميد
مرک، 50 گرمي 500.000 آگار
مرک، 100 گرمي 850.000 آگار
250 گرمي، مرک 1.750.000 آلياژ دوارداز
هلندي، 100گرمي 640.000 آمونيوم پرسولفات (APS)
آمونيوم پرسولفات (APS)
مرک 700.000 انواع بافرهاي تترازول
مرک، 1 ليتري ايزوآميل الکل
مرک، 5/2 ليتري 1.600.000 ايزوآميل الکل
1 ليتري، مرک 850.000 بافر فسفات
1 ليتري، مرک 850.000 بافرهاي تنظيم pH (4، 7 و 10)
5 گرمي، سيگما 1.450.000 بتا سيکلو دکسترين
1 ليتري، مرک 550.000 بوتانول
5/2 ليتري، مرک 1.200.000 بوتانول
مرک، 1 ليتري بوتريک اسيد
مرک، 5/2 ليتري 2.960.000 بوتريک اسيد
هلندي، 25 گرمي 1120000 بيس اکريلاميد
مرک بيس اکريلاميد
مرک، 1 کيلويي 800.000 پارافين
250 گرمي، مرک 860.000 پتاسيم آنتي موني تارتارات
100 گرمي، مرک 550.000 پتاسيم برومايد
100 گرمي، پر.تئين ايزوله سويا
1 ليتري، مرک 1.700.000 پرکلريک اسيد
10 گرمي، مرک 600.000 پرولين
100گرمي، مرک 1.920.000 پکتين
5 گرمي، سيگما 1.500.000 پي نيترو فنيل فسفات
25 گرمي، سيگما 3.900.000 پي نيترو فنيل فسفات
5 گرمي، سيگما 950.000 پيرودوکسين (Pyridoxine HCl)
50 گرمي، مرک 800000 پيروگالل
مرک، 10 گرمي 1.250.000 تري فنيل تترازوليوم کلرايد
1 کيلويي، مرک 1.700.000 تري کلرواستيک اسيد
100 گرمي، مرک 850.000 تري کلسيم فسفات
مرک، 50 گرمي 260.000 تريس باز (Tris base)
مرک، 100 گرمي 450.000 تريس باز (Tris base)
مرک، 500 گرمي 1.650.000 تريس باز (Tris base)
1 ليتري، مرک 550.000 تولوئن
5/2 ليتري، مرک 1.200.000 تولوئن
10 گرمي، مرک 730.000 تيمول
1 ليتري، مرک 550.000 دي اتيل اتر
1 گرمي، سيگما 1.350.000 دي تيو تريتول (DTT)
1 ليتري، مرک 550.000 دي کلرومتان
100 گرمي، مرک 1.600.000 رزورسينول
1 ليتري، مرک 550.000 زايلن
5/2 ليتري، مرک 1.200.000 زايلن
250 گرمي، مرک 1.150.000 ساليسيلات سديم
100 گرمي، مرک 500.000 ساليسيليک اسيد
هلندي، 100 گرم 900.000 سديم آزيد
25 گرمي، مرک 900.000 سديم نيترو پروسايد
مرک،50 گرمي 100.000 سديم هيدروژن کربنات (جوش شيرين)
مرک، 100 گرمي 170.000 سديم هيدروژن کربنات (جوش شيرين)
مرک، 1 کيلويي 750.000 سديم هيدروژن کربنات (جوش شيرين)
100 گرمي، مرک 2.800.000 سديم هيدريد
100 ميلي‌گرمي، سيگما 1.650.000 سفوتاکسين
سفوتاکسين
100 گرمي، مرک سلنيت سديم
1کيلويي، مرک 750.000 سود
مرک، 100 گرمي 150.000 سود (NaOH)
مرک، 1 کيلويي 700.000 سود (NaOH)
50 گرمي، مرک 350.000 سوربيتول
100 گرمي، مرک 430.000 سوربيتول
1کيلويي، مرک 850.000 سولفات آلومنيوم
مرک، 50 گرمي 100.000 سولفات آهن II
مرک، 100 گرمي 170.000 سولفات آهن II
مرک، 1 کيلويي 850.000 سولفات آهن II
مرک، 50 گرمي 100.000 سولفات پتاسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 سولفات پتاسيم
مرک، 1 کيلويي 850.000 سولفات پتاسيم
مرک، 50 گرمي 100.000 سولفات روي
مرک، 100 گرمي 170.000 سولفات روي
مرک، 1 کيلويي 850.000 سولفات روي
250 گرمي، مرک 650.000 سولفوسالسيليک اسيد
مرک، 100گرمي 1.300.000 سي تب(C-tab)
مرک،50 گرمي 100.000 فروآمونيوم سولفات دو آبه
مرک، 100 گرمي 170.000 فروآمونيوم سولفات دو آبه
مرک، 1 کيلويي 850.000 فروآمونيوم سولفات دو آبه
مرک، 50 گرمي 100.000 فروآمونيوم سولفات شش آبه
مرک، 100 گرمي 170.000 فروآمونيوم سولفات شش آبه
مرک، 1 کيلويي 850.000 فروآمونيوم سولفات شش آبه
1 کيلويي، مرک 850.000 فلوريد پتاسيم
مرک، 1 کيلويي 950.000 فنل
5 گرمي، مرک 3.250.000 فنيل سولفونيل فلورايد متان
1 ليتري 1.550.000 فهلينگ B
1 ليتري 1.550.000 فهلينگ A
100 سي سي، مرک 1.600.000 فولين
مرک، 100گرمي 3.200.000 قند آلفا متيل گليکوزيد
مرک، 100گرمي 3.200.000 قند آلفا متيل گليکوزيد
مرک، 5گرمي 800.000 قند ترهالوز
مرک، 5گرمي 800.000 قند ترهالوز
100 ميلي گرمي، سيگما 1.450.000 کاتالاز
1 کيلويي، مرک کازئين
100 گرمي، سيگما 700.000 کربوکسي متيل سلولز(CMC)
500 گرمي، سيگما 1.250.000 کربوکسي متيل سلولز(CMC)
50 گرمي، مرک 1.450.000 کلرامفنيکل
5 گرمي، سيگما 1.100.000 کلرامفنيکل
250 گرمي، مرک 1.220.000 کلرامين T
1 گرمي، مرک 4.400.000 کلرور طلا
1 ليتري، مرک 750.000 کلروفرم
مرک، 50 گرمي 100.000 کلريد پتاسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 کلريد پتاسيم
مرک، 1 کيلويي 850.000 کلريد پتاسيم
مرک، 250 گرمي 950.000 کلريد سرب
مرک، 1 کيلويي 1.900.000 کلريد سرب
مرک، 0 25 گرمي 1.800.000 کلريد کادميوم
250 گرمي، مرک 750.000 کلريد کبالت
مرک، 50 گرمي 100.000 کلريد کلسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 کلريد کلسيم
مرک، 1 کيلويي 850.000 کلريد کلسيم
250 گرمي، مرک 550.000 کلريد کلسيم
1 کيلويي، مرک 950.000 کلريد کلسيم
مرک، 1 کيلويي 1.300.000 کلريد ليتيوم
مرک،50 گرمي 100.000 کلريد منيزيم
مرک، 100 گرمي 170.000 کلريد منيزيم
مرک، 1 کيلويي 800.000 کلريد منيزيم
5 گرمي، سيگما 680.000 گاليک اسيد
250 گرمي، مرک 600.000 گلايسين
1 کيلويي گرمي، مرک 1.800.000 گلايسين
گلوتاتيوت احيا
25 گرمي، مرک 400.000 گلوتامين
مرک،50 گرمي 100.000 گلوکز
مرک، 100 گرمي 170.000 گلوکز
مرک، 1 کيلويي 750.000 گلوکز
1 ليتري، مرک 550.000 گليسرول
1 ليتري، مرک 600.000 گليسرول
250 گرمي، سيگما 1.250.000 گوآرگام (صمغ عربي)
500 گرمي، مرک 700.000 مانيتول
1 ليتري، مرک 550.000 متانول
5/2 ليتري، مرک 1.200.000 متانول
100 سي‌سي، مرک 1.750.000 معرف لينگر
100 ميلي‌گرمي، سيگما 2.150.000 معرف نيل رد (Nail Red)
معرف هانوس
مرک، 10گرمي 850.000 ميواينوزيتول
500 سي سي، کره اي 1.950.000 نستلر (معرف آمونياک)
1 کيلويي، مرک 750.000 نشاسته
مرک،50 گرمي 90.000 نمک (NaCl)
مرک،100 گرمي 150.000 نمک (NaCl)
مرک،1000 گرمي 650.000 نمک (NaCl)
مرک،50 گرمي 100.000 نيترات آمونيوم
مرک، 100 گرمي 170.000 نيترات آمونيوم
مرک، 1 کيلويي 800.000 نيترات آمونيوم
مرک،50 گرمي 100.000 نيترات پتاسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 نيترات پتاسيم
مرک، 1 کيلويي 800.000 نيترات پتاسيم
1کيلويي، مرک 850.000 نيترات روي
مرک0، 25 گرمي 1.820.000 نيترات کادميوم
مرک،50 گرمي 100.000 نيترات کلسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 نيترات کلسيم
مرک، 1 کيلويي 800.000 نيترات کلسيم
مرک،50 گرمي 100.000 نيترات منيزيم
مرک، 100 گرمي 170.000 نيترات منيزيم
مرک، 1 کيلويي 800.000 نيترات منيزيم
ايراني، 25 گرمي 1.650.000 نيترات نقره
25 گرمي، ايراني 1.250.000 نيترات نقره
1 کيلويي، مرک 850.000 نيترات نيکل
10 گرمي، مرک 650.000 نين هيدرين
مرک،50 گرمي 100.000 هگزامتا فسفات سديم
مرک، 100 گرمي 150.000 هگزامتا فسفات سديم
مرک، 1 کيلويي 800.000 هگزامتا فسفات سديم
مرک، 1 ليتري هگزان
25 گرمي، مرک 2.800.000 هما توکسلين
1000 گرمي، مرک 750.000 هيپو سولفيد سديم
250 گرمي، مرک 950.000 هيدروکسيل آمونيوم کلرايد
مرک، 250 گرمي 3.300.000 يديد پتاسيم
250 گرمي، مرک 1.750.000 يديدپتاسيم
 واردات انواع مواد شيميايي از شرکت‌هاي معتبر دنيا نظير Sigma، Merck، Fermentas، Invitrogene و ... در اسرع زمان
 واردات و توزيع انواع دستگاه‌ها و تجهيزات آزمايشگاهي موردنظر محققين
 انواع آنزيمهاي پليمريزه کننده، محدود کننده، تغييردهنده و حذف کننده
 ارائه انواع مواد شيميايي در مقياس صنعتي
انواع مواد وابزارآلات مورد نياز براي انواع کشت هاي سلولي و بافت
مشــخــصــات آگــهــی
نــام: شرکت دانش‌بنیان زیست آزما
ایمــیل:
تلفن:
38767357-051، 09152417830
موقعیت: خراسان رضوی
آدرس: شعبه1: دانشگاه فردوسي مشهد، مركز رشد شهيد مقصودلو،، واحد511 شعبه2: ، دانشگاه فردوسي مشهد، جنب آموزش دانشكده كشاورزي
قیمت: مناسب
تاریخ ثبت آگهی:  شنبه 22 آبان 1395
تاریخ انقضای آگهی:  یکشنبه 21 آبان 1396
تاريخ بروز رساني:  یکشنبه 21 آبان 1396
بازديد:
» خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .

بنابراين اين سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها معذور است .

آگهي هاي رايگان
08.24تهرانکرکره برقي80,000
کرکره برقي تکاور متر مربعي 80 هزار تومان بابازديد و مشاوره رايگان در محل ...
08.23تهرانتوليدات تجهيزات آزمايشگاهي شرکت مبين طب
ليست توليدات شرکت آزمايشگاهي و پزشکي مبين طبآب مقطر گير دوبار تقطير تمام اتوماتيک تمام استيل با کندانسور شيشه اي چهار و هشت ليتر در ساعتآب مقطر گير يکبار تقطير ...
08.23تهرانشرکت مبين طب -محصولات کمپاني Jetbiofil
شرکت مبين طببطري کشت سلولي(Roller Bottel) درب فيلتر دار NT و STپليت الايزا (High Binding) قابل تقسيم به 12 رديف 8عدديپليت کشت سلولي 6 – 12- 24- 48 و 96- خانه با درب استريل NT و STپيپت ...
08.23تهرانشيشه آلات و اقلام مصرفي آزمايشگاه شرکت مبين طب
شرکت مبين طبليست (شيشه آلات ، اقلام پلاستيکي ، محيط کشت و اقلام يکبار مصرف) (Laboratory glass)ارلن ماير خلاء اسپاتول استوانه مدرج رداژ دار الکهاي آزمايشگاهي انبر کوره ...
08.02تهرانفروش و نصب وسايل بازي محوطه بيمارستانها
توليد و خريد و فروش انواع دستگاه هاي شهربازي در سايزهاي غول پيکر، متوسط و کوچک با امکان نصب دستگاهها، ارائه و توزيع به اقصي نقاط کشور و امکان صادرات و واردات و تعامل ...
08.02تهرانتجهيزات بيمارستاني مدرنHE
شرکت مدرن اچ اي توليدکننده تجهيزات بيمارستاني وپزشکي با ارائه تمامي محصولات مورد نياز مراکز درماني وبيمارستانها در خدمت جامعه پزشکي وعموم افراد جامعه ميباشدشرکت ...
07.19تهرانتجهيزات داروسازي و راديولوژي 6-55277555 مهداد طبتماس بگیرید
مهندسي پزشکي مهداد طب توليد کننده تجهيزات داروسازي و راديولوژي : تجهيزات داروسازي و دارويي ، سرتاس استيل ، مژر دارو ، چهارپايه استند دار ، تانک ساخت شربت ، Bench ...
07.17تهراننمايندگي رسمي SICK در ايران
اين مرکز به واسطه رويکرد متفاوت خود در تأمين تجهيزات، پروژه هاي خريد و تأمين کالا متعددي را با موفقيت در صنايع مختلف به انجام رسانيده و در پروژه هاي واگذار شده، کاهش ...
05.31تهرانتجهيزات مهندسي ورزش و توانبخشيمناسب
شرکت مرکزآزمايشگاهي تحقيقات پيشرفته ارائه کننده تخصصي کالاهاي مهندسي ورزش وآزمايشگاههاي ورزشي وتوانبخشي وارتوپدي به شرح ذيل مي باشد. ارزيابي قدرت عضلات پشت، پا ...
05.02تهرانعايق رطوبتي بيمارستانها و مواد آب بندي آزمايشگاهها
عايق رطوبتي و آب بندي بتن و سازه، يکي از مسائل مهم در خصوص سازه هاي بتني، مخصوصاً سازه هايي که در مجاورت آب و رطوبت قرار دارند ميباشددر اين خصوص، شرکت بتن کالا با ...
05.02تهران توليد و توزيع عمده ماسک جراحي يکبار مصرف کارتن ۲۰۰۰
-استفاده از لايه هاي هايژنيک-دو لايه هيدروفيليک داراي مجوز از معاونت غذا و دارو-داراي لايه مياني با فيلتر آنتي باکتريال-مقاوم در برابر رشد و نمو باکتري– بسته ...
04.18تهرانفروشگاه آنلاين تجهيزات پرشکي ماهان مديکال
ماهان مديکال فروشگاه ابنترنتي تجهيزات پرشکي متعلق به شرکت تجهيزات پزشکي ماهان طب و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، داراي نمايد اعتماد الکترونيکي از ...
12.18فارسساکشن
فروش و خدمات پس از فروش انواع ساکشن هاي نو و دست دوم با برندهاي روزتامين، واردات، فروش و خدمات پس از فروش کليه ي تجهيزات پزشکي نو و دست دوم همراه به بهترين و مناسب ...
09.12مركزيفروش شبرنگ و روزرنگ به تمام شهرهاي ايران
فروش شبرنگ و روزرنگ با قيمت مناسبعرض 60 سانتيمتر و طول 25 مترشامل رنگهاي اصلي،طلايي و نقره اي (مات و براق)مرکز فروش شهر اصفهانارسال به تمام شهرهاي ايرانبراي کسب ...
09.12كهكيلويه و بويراحمدمرکز پخش عمده روزرنگ در ايران
مرکزفروش و پخش روزرنگ در ايرانطول 25 متر و عرض 60 سانتيمترشامل رنگهاي اصلي،طلايي و نقره اي (مات و براق)براي اطلاع از ليست قيمت با شماره تلفنهاي زير تماس حاصل ...
09.12اصفهانفروش شبرنگ و روزرنگ به تمام شهرهاي ايران
فروش انواع روزرنگ و شبرنگ در ايران طول 25 متر و عرض 60 سانتيمترشامل رنگهاي اصلي،طلايي و نقره اي (مات و براق)براي اطمينان از کيفيت محصول ما و دريافت کاتالوگ با شماره ...
09.12خراسان رضویشبرنگ و روزرنگ
فروش روزرنگ ارزانتر از همه جاعرض 60 سانتيمتر و طول 25 مترمرکز فروش شهر اصفهانفروش به تمام شهرهاي ايرانبراي اطلاع از ليست قيمت و تخفيفات ويژه با شماره تلفنهاي زير ...
09.02تهرانفروش لودسل فروشگاه مترولوژي
لودسل يك نوع حسـگر الكترونيكي براي اندازه گيري وزن و نـيرو مي باشد که در سيـستم هاي تـوزين مورد استـفاده قـرار مي گيرد . اين محـصول بالا و پايين رفتن وزن را بر اساس ...
09.02تهران توليد و تامين لوازم آزمايشگاهي صنعتي و تجهيزات مرجع
انواع تجهيزات نيرو و مرجع کاليبراسيونکاليبراتور نيرولودسل فشاري لودسل خمشيلودسل کششيلودسل کششي فشاري استاندارد فروش لودسل هاي يونيورسالانواع تجهيزات ...
07.06تهرانتجهيزات ايمنيتماس بادفتر
شرکت توليدي ايمن کار ارائه ميکند:به دنياي کفش ايمني اکولوژيک اصل بزرگترين مرکز توليد و پخش کفش ايمني خوش آمديدتخصصي ترين مرکز توليد و پخش کفش ايمني اکولوژيک ...
 1  2  3  4   جستجوهای مرتبط :
مرک سیگما کیولب |سایت "www.medic.ir "مدیک: مخفف مدیکال" سایتی برای معرفی و تبلیغات خدمات تخصصی و تجهیزات پزشکی و پیراپزشکی وآزمایشگاهی است.تماس مستقیم در ایران 09334045566 ,, info@medic.ir ,, مسئولیت آگهی ها با صاحب آگهیست
Powered by MyCustomers-1.3.849   |  Copyright ©2017, IranPHP Enterprises Ltd.