تازه ها
 7  فيکساتور لوله تراشه

گروهها
پزشکی [16]
دندانپزشکی [10]
آزمایشگاه [246]
خدمات پیراپزشکی [8]
مامایی [1]
تصویربرداری [1]
داروخانه [2]
خدمات در منزل [23]
مراکز درمانی [15]
زبیایی آرایشی [7]
شرکتها [126]
بازار كار [16]
آموزشی و سمینار [4]
كامپيـوتر [58]
سایتهای مرتبط [2]
گوناگون (دامپزشکی) [61]
لینکهای مرتبط
 7 فيکساتور لوله تراشه

شرح آگهی
عرضه مواد شيميايي از شرکتهاي معتبر دنيا
شرکت بيوتکنولوژي زيست آزما
تعيين توالي، سنتز پرايمر، تهيه و توليد مواد شيميايي - آزمايشگاهي و بيولوژي مولکولي
تهيه و توزيع ابزارآلات و دستگاه‌هاي آزمايشگاهي
آدرس: شعبه1: دانشگاه فردوسي مشهد، مرکز رشد شهيد مقصودلو، واحد511
شعبه2: دانشگاه فردوسي مشهد، جنب آموزش دانشکده کشاورزي
تلفن تماس: 38767357-051، 09152417830
ZistAzmaCo@Gmail.com
http://stp.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=208
عرضه مواد شيميايي از شرکتهاي معتبر دنيا
گوشه ايي از موجودي مواد شيميايي شرکت زيست آزما
توضيحات بهاي واحد(ريال) نام کالا
10 گرمي، مرک 850.000 1-10- اُ فنا نترولين
25 گرمي، مرک 2450000 1-chloro, 2,4-dinitrobenzene (CDNB)
1 ليتري، مرک 1.550.000 2- بوتانول
25 گرمي، مرک 2.400.000 BSA
1 کيلويي، مرک 800.000 Ca(H2PO4)2
10 ميلي گرمي، سيگما 5.600.000 DAPi
1 ليتري، مرک 1.250.000 DMSO
مرک، 50 گرمي 260.000 EDTA
مرک، 100 گرمي 450.000 EDTA
مرک، 1000 گرمي 3.400.000 EDTA
مرک، 50 گرمي 340.000 Fe-EDTA
مرک، 100 گرمي 590.000 Fe-EDTA
مرک، 250 گرمي 1.350.000 Fe-EDTA
100 واحدي، سيگما 3250000 Glutathione Reductase Enzyme
1 گرمي، سيگما 2500000 Glutathione, Reduced (GSH)
مرک،50 گرمي 150.000 K2Cr2O7
مرک،100 گرمي 250.000 K2Cr2O7
مرک، 1 کيلويي 1.300.000 K2Cr2O7
مرک، 50 گرمي 120.000 KH2PO4
مرک، 100 گرمي 220.000 KH2PO4
مرک، 1 کيلويي 950.000 KH2PO4
مرک، 50 گرمي 120.000 Na2HPO4.12H2O
مرک، 100 گرمي 220.000 Na2HPO4.12H2O
مرک، 1 کيلويي 950.000 Na2HPO4.12H2O
مرک، 50 گرمي 450.000 Na2MoO4,2H2O
مرک، 100گرمي 800.000 Na2MoO4,2H2O
مرک، 50 گرمي 450.000 PDA
مرک، 100 گرمي 800.000 PDA
مرک، 500 گرمي 2.900.000 PDA
100 گرمي، سيگما 2.350.000 Plant Agar
500 گرمي، سيگما 4.900.000 Plant Agar
مرک، 100 گرمي SDS
100 ميلي‌گرمي، سيگما 2500000 ß-NADPH (ß-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, Reduced Form,Tetrasodium Salt)
هلندي، 25 سي سي 640.000 TEMED
1 ‌گرمي، سيگما 1.850.000 TMBZ
1 ليتري، مرک 550.000 آب اکسيژنه
آزمايشگاهي، 1 ليتري 130.000 اتانول 96
مرک، 1 ليتري 550.000 اتانول خالص
100 ميلي گرمي، سيگما 1.170.000 اتفن
1 گرمي، سيگما 3.060.000 اتفن
سيگما، 1 گرمي 1.500.000 اتيديوم برومايد
1 گرمي، سيگما 2.750.000 اسپرميدين
مرک، 50 گرمي 100.000 استات آمونيوم
مرک، 100 گرمي 170.000 استات آمونيوم
مرک، 1 کيلويي 800.000 استات آمونيوم
مرک، 50 گرمي 100.000 استات سديم
مرک، 100 گرمي 170.000 استات سديم
مرک، 1 کيلويي 800.000 استات سديم
1 ليتري، مرک 850.000 استو نيتريل
100 سي‌سي، هندي 1.150.000 استوکارمن
1 ليتري، مرک 550.000 استون
1 ليتري، مرک 550.000 اسيد استيک
1 گرمي، سيگما 650.000 اسيد اورسئيک
مرک، 50 گرمي 90.000 اسيد بوريک
مرک، 100 گرمي 160.000 اسيد بوريک
مرک، 1 کيلويي 750.000 اسيد بوريک
مرک، 1 ليتري 1.870.000 اسيد پرکلريک
مرک،50 گرمي 100.000 اسيد تارتاريک
مرک، 100 گرمي 170.000 اسيد تارتاريک
مرک، 1 کيلويي 850.000 اسيد تارتاريک
مرک، 1ليتري 550.000 اسيد سولفوريک
مرک، 5/2 ليتري 1.200.000 اسيد سولفوريک
مرک، 50 گرمي 100.000 اسيد سيتريک
مرک، 100 گرمي 170.000 اسيد سيتريک
مرک، 1 کيلويي 800.000 اسيد سيتريک
مرک، 1 ليتري 600.000 اسيد فسفريک
مرک، 5/2 ليتري 1.350.000 اسيد فسفريک
مرک، 1ليتري 550.000 اسيد کلريدريک
مرک، 5/2 ليتري 1.200.000 اسيد کلريدريک
1 کيلويي، مرک 900.000 اسيد ماليک
مرک، 1ليتري 550.000 اسيد نيتريک
مرک، 5/2 ليتري 1.200.000 اسيد نيتريک
هلندي، 100 گرمي 950.000 اکريلاميد
مرک، 1 کيلويي اکريلاميد
مرک، 50 گرمي 500.000 آگار
مرک، 100 گرمي 850.000 آگار
250 گرمي، مرک 1.750.000 آلياژ دوارداز
هلندي، 100گرمي 640.000 آمونيوم پرسولفات (APS)
آمونيوم پرسولفات (APS)
مرک 700.000 انواع بافرهاي تترازول
مرک، 1 ليتري ايزوآميل الکل
مرک، 5/2 ليتري 1.600.000 ايزوآميل الکل
1 ليتري، مرک 850.000 بافر فسفات
1 ليتري، مرک 850.000 بافرهاي تنظيم pH (4، 7 و 10)
5 گرمي، سيگما 1.450.000 بتا سيکلو دکسترين
1 ليتري، مرک 550.000 بوتانول
5/2 ليتري، مرک 1.200.000 بوتانول
مرک، 1 ليتري بوتريک اسيد
مرک، 5/2 ليتري 2.960.000 بوتريک اسيد
هلندي، 25 گرمي 1120000 بيس اکريلاميد
مرک بيس اکريلاميد
مرک، 1 کيلويي 800.000 پارافين
250 گرمي، مرک 860.000 پتاسيم آنتي موني تارتارات
100 گرمي، مرک 550.000 پتاسيم برومايد
100 گرمي، پر.تئين ايزوله سويا
1 ليتري، مرک 1.700.000 پرکلريک اسيد
10 گرمي، مرک 600.000 پرولين
100گرمي، مرک 1.920.000 پکتين
5 گرمي، سيگما 1.500.000 پي نيترو فنيل فسفات
25 گرمي، سيگما 3.900.000 پي نيترو فنيل فسفات
5 گرمي، سيگما 950.000 پيرودوکسين (Pyridoxine HCl)
50 گرمي، مرک 800000 پيروگالل
مرک، 10 گرمي 1.250.000 تري فنيل تترازوليوم کلرايد
1 کيلويي، مرک 1.700.000 تري کلرواستيک اسيد
100 گرمي، مرک 850.000 تري کلسيم فسفات
مرک، 50 گرمي 260.000 تريس باز (Tris base)
مرک، 100 گرمي 450.000 تريس باز (Tris base)
مرک، 500 گرمي 1.650.000 تريس باز (Tris base)
1 ليتري، مرک 550.000 تولوئن
5/2 ليتري، مرک 1.200.000 تولوئن
10 گرمي، مرک 730.000 تيمول
1 ليتري، مرک 550.000 دي اتيل اتر
1 گرمي، سيگما 1.350.000 دي تيو تريتول (DTT)
1 ليتري، مرک 550.000 دي کلرومتان
100 گرمي، مرک 1.600.000 رزورسينول
1 ليتري، مرک 550.000 زايلن
5/2 ليتري، مرک 1.200.000 زايلن
250 گرمي، مرک 1.150.000 ساليسيلات سديم
100 گرمي، مرک 500.000 ساليسيليک اسيد
هلندي، 100 گرم 900.000 سديم آزيد
25 گرمي، مرک 900.000 سديم نيترو پروسايد
مرک،50 گرمي 100.000 سديم هيدروژن کربنات (جوش شيرين)
مرک، 100 گرمي 170.000 سديم هيدروژن کربنات (جوش شيرين)
مرک، 1 کيلويي 750.000 سديم هيدروژن کربنات (جوش شيرين)
100 گرمي، مرک 2.800.000 سديم هيدريد
100 ميلي‌گرمي، سيگما 1.650.000 سفوتاکسين
سفوتاکسين
100 گرمي، مرک سلنيت سديم
1کيلويي، مرک 750.000 سود
مرک، 100 گرمي 150.000 سود (NaOH)
مرک، 1 کيلويي 700.000 سود (NaOH)
50 گرمي، مرک 350.000 سوربيتول
100 گرمي، مرک 430.000 سوربيتول
1کيلويي، مرک 850.000 سولفات آلومنيوم
مرک، 50 گرمي 100.000 سولفات آهن II
مرک، 100 گرمي 170.000 سولفات آهن II
مرک، 1 کيلويي 850.000 سولفات آهن II
مرک، 50 گرمي 100.000 سولفات پتاسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 سولفات پتاسيم
مرک، 1 کيلويي 850.000 سولفات پتاسيم
مرک، 50 گرمي 100.000 سولفات روي
مرک، 100 گرمي 170.000 سولفات روي
مرک، 1 کيلويي 850.000 سولفات روي
250 گرمي، مرک 650.000 سولفوسالسيليک اسيد
مرک، 100گرمي 1.300.000 سي تب(C-tab)
مرک،50 گرمي 100.000 فروآمونيوم سولفات دو آبه
مرک، 100 گرمي 170.000 فروآمونيوم سولفات دو آبه
مرک، 1 کيلويي 850.000 فروآمونيوم سولفات دو آبه
مرک، 50 گرمي 100.000 فروآمونيوم سولفات شش آبه
مرک، 100 گرمي 170.000 فروآمونيوم سولفات شش آبه
مرک، 1 کيلويي 850.000 فروآمونيوم سولفات شش آبه
1 کيلويي، مرک 850.000 فلوريد پتاسيم
مرک، 1 کيلويي 950.000 فنل
5 گرمي، مرک 3.250.000 فنيل سولفونيل فلورايد متان
1 ليتري 1.550.000 فهلينگ B
1 ليتري 1.550.000 فهلينگ A
100 سي سي، مرک 1.600.000 فولين
مرک، 100گرمي 3.200.000 قند آلفا متيل گليکوزيد
مرک، 100گرمي 3.200.000 قند آلفا متيل گليکوزيد
مرک، 5گرمي 800.000 قند ترهالوز
مرک، 5گرمي 800.000 قند ترهالوز
100 ميلي گرمي، سيگما 1.450.000 کاتالاز
1 کيلويي، مرک کازئين
100 گرمي، سيگما 700.000 کربوکسي متيل سلولز(CMC)
500 گرمي، سيگما 1.250.000 کربوکسي متيل سلولز(CMC)
50 گرمي، مرک 1.450.000 کلرامفنيکل
5 گرمي، سيگما 1.100.000 کلرامفنيکل
250 گرمي، مرک 1.220.000 کلرامين T
1 گرمي، مرک 4.400.000 کلرور طلا
1 ليتري، مرک 750.000 کلروفرم
مرک، 50 گرمي 100.000 کلريد پتاسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 کلريد پتاسيم
مرک، 1 کيلويي 850.000 کلريد پتاسيم
مرک، 250 گرمي 950.000 کلريد سرب
مرک، 1 کيلويي 1.900.000 کلريد سرب
مرک، 0 25 گرمي 1.800.000 کلريد کادميوم
250 گرمي، مرک 750.000 کلريد کبالت
مرک، 50 گرمي 100.000 کلريد کلسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 کلريد کلسيم
مرک، 1 کيلويي 850.000 کلريد کلسيم
250 گرمي، مرک 550.000 کلريد کلسيم
1 کيلويي، مرک 950.000 کلريد کلسيم
مرک، 1 کيلويي 1.300.000 کلريد ليتيوم
مرک،50 گرمي 100.000 کلريد منيزيم
مرک، 100 گرمي 170.000 کلريد منيزيم
مرک، 1 کيلويي 800.000 کلريد منيزيم
5 گرمي، سيگما 680.000 گاليک اسيد
250 گرمي، مرک 600.000 گلايسين
1 کيلويي گرمي، مرک 1.800.000 گلايسين
گلوتاتيوت احيا
25 گرمي، مرک 400.000 گلوتامين
مرک،50 گرمي 100.000 گلوکز
مرک، 100 گرمي 170.000 گلوکز
مرک، 1 کيلويي 750.000 گلوکز
1 ليتري، مرک 550.000 گليسرول
1 ليتري، مرک 600.000 گليسرول
250 گرمي، سيگما 1.250.000 گوآرگام (صمغ عربي)
500 گرمي، مرک 700.000 مانيتول
1 ليتري، مرک 550.000 متانول
5/2 ليتري، مرک 1.200.000 متانول
100 سي‌سي، مرک 1.750.000 معرف لينگر
100 ميلي‌گرمي، سيگما 2.150.000 معرف نيل رد (Nail Red)
معرف هانوس
مرک، 10گرمي 850.000 ميواينوزيتول
500 سي سي، کره اي 1.950.000 نستلر (معرف آمونياک)
1 کيلويي، مرک 750.000 نشاسته
مرک،50 گرمي 90.000 نمک (NaCl)
مرک،100 گرمي 150.000 نمک (NaCl)
مرک،1000 گرمي 650.000 نمک (NaCl)
مرک،50 گرمي 100.000 نيترات آمونيوم
مرک، 100 گرمي 170.000 نيترات آمونيوم
مرک، 1 کيلويي 800.000 نيترات آمونيوم
مرک،50 گرمي 100.000 نيترات پتاسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 نيترات پتاسيم
مرک، 1 کيلويي 800.000 نيترات پتاسيم
1کيلويي، مرک 850.000 نيترات روي
مرک0، 25 گرمي 1.820.000 نيترات کادميوم
مرک،50 گرمي 100.000 نيترات کلسيم
مرک، 100 گرمي 170.000 نيترات کلسيم
مرک، 1 کيلويي 800.000 نيترات کلسيم
مرک،50 گرمي 100.000 نيترات منيزيم
مرک، 100 گرمي 170.000 نيترات منيزيم
مرک، 1 کيلويي 800.000 نيترات منيزيم
ايراني، 25 گرمي 1.650.000 نيترات نقره
25 گرمي، ايراني 1.250.000 نيترات نقره
1 کيلويي، مرک 850.000 نيترات نيکل
10 گرمي، مرک 650.000 نين هيدرين
مرک،50 گرمي 100.000 هگزامتا فسفات سديم
مرک، 100 گرمي 150.000 هگزامتا فسفات سديم
مرک، 1 کيلويي 800.000 هگزامتا فسفات سديم
مرک، 1 ليتري هگزان
25 گرمي، مرک 2.800.000 هما توکسلين
1000 گرمي، مرک 750.000 هيپو سولفيد سديم
250 گرمي، مرک 950.000 هيدروکسيل آمونيوم کلرايد
مرک، 250 گرمي 3.300.000 يديد پتاسيم
250 گرمي، مرک 1.750.000 يديدپتاسيم
 واردات انواع مواد شيميايي از شرکت‌هاي معتبر دنيا نظير Sigma، Merck، Fermentas، Invitrogene و ... در اسرع زمان
 واردات و توزيع انواع دستگاه‌ها و تجهيزات آزمايشگاهي موردنظر محققين
 انواع آنزيمهاي پليمريزه کننده، محدود کننده، تغييردهنده و حذف کننده
 ارائه انواع مواد شيميايي در مقياس صنعتي
انواع مواد وابزارآلات مورد نياز براي انواع کشت هاي سلولي و بافت
مشــخــصــات آگــهــی
نــام: شرکت دانش‌بنیان زیست آزما
ایمــیل:
تلفن:
38767357-051، 09152417830
موقعیت: خراسان رضوی
آدرس: شعبه1: دانشگاه فردوسي مشهد، مركز رشد شهيد مقصودلو،، واحد511 شعبه2: ، دانشگاه فردوسي مشهد، جنب آموزش دانشكده كشاورزي
قیمت: مناسب
تاریخ ثبت آگهی:  سه شنبه 30 آبان 1396
تاریخ انقضای آگهی:  دوشنبه 06 تیر 1418
تاريخ بروز رساني:  چهارشنبه 27 دی 1396
بازديد:
» خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .

بنابراين اين سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها معذور است .

آگهي هاي رايگان
04.25تهرانتجهيزات بيمارستاني مدرنHE
شرکت مدرن اچ اي توليدکننده تجهيزات بيمارستاني وپزشکي با ارائه تمامي محصولات مورد نياز مراکز درماني وبيمارستانها در خدمت جامعه پزشکي وعموم افراد جامعه ميباشدشرکت ...
04.23كرمانتوليد کننده جک پارکينگي
جک پارکينگي وينگيت جک بازويي پارکينگي وينگيت کاملا ايراني بوده و از صفر تا صد آن در کارخانه وينگيت توسط مهندسان ايراني طراحي و ساخته ميشود از نظر کيفيت با محصولات ...
04.22تهرانجک بازوئي - جک پارکينگي- وينگيت
جک بازوئي - جک پارکينگي- وينگيتپنج سال گارانتي تعويض بدون قيد و شرطده سال خدمات پس از فروش داراي خدمات پس از فروش مشتريان گستردهمشخصات فني مناسب براي انواع در ...
04.13اصفهانطراحي و ساخت انواع سايلنسر و اجکتور
شرکت آراد تجهيز پيشرو سامان (آراد صنعت سابق)طراحي و توليد و ساخت و خريد و فروش و تهيه محصولات به فارسي :اجکتور بخار - اجکتور مايع - اجکتور گاز - اير مور ...
03.22تهراناتوکلاو و امحاي زباله
طراح-توليدکننده و صادرکننده انواع اتوکلاو آزمايشگاهي-بيمارستاني-صنعتي-صنايع غذايي-دارويي-دندانپزشکي و دستگاه هاي بي خطرساز پسماند در سايزهاي مختلف ...
03.13اصفهانتجهيزات پارک آبي
توليد و نصب به همراه بومي سازي تکنولوژي روز دنيا ، تا کنون چندين پروژه چاله فضايي و سرسره هاي بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداري قرار گرفته است.همچنين ...
03.13اصفهانتجهيزات پارک آبي
توليد و نصب به همراه بومي سازي تکنولوژي روز دنيا ، تا کنون چندين پروژه چاله فضايي و سرسره هاي بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداري قرار گرفته است.همچنين ...
03.13اصفهانتجهيزات پارک آبي
توليد و نصب به همراه بومي سازي تکنولوژي روز دنيا ، تا کنون چندين پروژه چاله فضايي و سرسره هاي بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداري قرار گرفته است.همچنين ...
03.13اصفهانتجهيزات پارک آبي
توليد و نصب به همراه بومي سازي تکنولوژي روز دنيا ، تا کنون چندين پروژه چاله فضايي و سرسره هاي بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداري قرار گرفته است.همچنين ...
03.13اصفهانتجهيزات پارک آبي
توليد و نصب به همراه بومي سازي تکنولوژي روز دنيا ، تا کنون چندين پروژه چاله فضايي و سرسره هاي بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداري قرار گرفته است.همچنين ...
03.13اصفهانتجهيزات پارک آبي
توليد و نصب به همراه بومي سازي تکنولوژي روز دنيا ، تا کنون چندين پروژه چاله فضايي و سرسره هاي بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداري قرار گرفته است.همچنين ...
03.13اصفهانتجهيزات پارک آبي
توليد و نصب به همراه بومي سازي تکنولوژي روز دنيا ، تا کنون چندين پروژه چاله فضايي و سرسره هاي بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداري قرار گرفته است.همچنين ...
03.13اصفهانتجهيزات پارک آبي
توليد و نصب به همراه بومي سازي تکنولوژي روز دنيا ، تا کنون چندين پروژه چاله فضايي و سرسره هاي بومرنگ را در رزومه خود دارد که مورد بهره برداري قرار گرفته است.همچنين ...
03.06تهرانتجهيزات پزشکي درمان شو
شرکت تجهيزات پزشکي درمان شو کار خود را از سال 1395 شروع کرده و در تمام اين سالها در هدف ارتقا سطح کيفي و کمي محصولات پزشکي تلاش و کوشش کرده است. اين شرکت داراي بيش از 5000 ...
02.30تهرانفروشنده سولفات مس
شرکت پيشرو صنعت راتين سولفات مس با بهترين کيفيت و مناسب ترين قيمت را به صورت کلي و جزئي در اختيار خريداران عزيز قرار مي دهد.ارسال به تمام نقاط کشور امکان پذير مي ...
02.30تهرانواردکننده و فروشنده مواد شيميايي
با سلام شرکت پيشرو صنعت راتين واردکننده و توزيع کننده انواع مواد شيميايي صنعتي ،آرمايشگاهي و شيشه آلات درسطح کشوربا چندين سال سابقه درخشان در اين زمينه به همراه ...
02.29تهرانتجهيزات مهندسي ورزش و توانبخشيمناسب
شرکت مرکزآزمايشگاهي تحقيقات پيشرفته ارائه کننده تخصصي کالاهاي مهندسي ورزش وآزمايشگاههاي ورزشي وتوانبخشي وارتوپدي به شرح ذيل مي باشد. ارزيابي قدرت عضلات پشت، پا ...
02.26تهراننمايندگي جوراب واريس برند سيگواريس110000
نمايندگي جوراب واريس سيگواريس سوييسارسال رايگان در تهران* جوراب TFS_AD زير زانو _ ۱۱۰۰۰۰ ت* جوراب TFS_AG بالاي ران _ ۱۳۵۰۰۰ ت* جوراب CO_AD زير زانو _ ۱۵۵۰۰۰ ت* جوراب CO_AG ...
02.25تهراننماي شيشه کرتين وال و نماي شيشه فريم لس
شرکت ساختماني آکام گستر کيش AGK) (با استفاده از توانايي وتجربه بالاي خود و با بکار گيري نيروهاي متخصص و فني اقدام به توليد ، اکسترود ، رنگ ، آنادايز مقاطع آلومينيومي ، ...
02.25تهرانطراحي داخلي و دکوراسيون داخلي
شرکت ساختماني آکام گستر کيش با بکار گيري نيروي جوان ، مجرب و متخصص در جهت ارائه بهترين طرح هاي ممکن در طراحي داخلي و دکوراسيون داخلي ، مطابق با سليقه مشتريان خود با ...
 1  2  3  4  5  6   جستجوهای مرتبط :
مرک سیگما کیولب |سایت "www.medic.ir "مدیک: مخفف مدیکال" سایتی برای معرفی و تبلیغات خدمات تخصصی و تجهیزات پزشکی و پیراپزشکی وآزمایشگاهی است.تماس مستقیم در ایران 09334045566 ,, info@medic.ir ,, مسئولیت آگهی ها با صاحب آگهیست
Powered by MyCustomers-1.3.849   |  Copyright ©2018, IranPHP Enterprises Ltd.